Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży („Warunki”) regulują wszelkie umowy (“Umowa”) pomiędzy BevWorks Sp. z o.o. NIP: 5213920477 (“Spółka”) , której siedziba znajduje się w Warszawie, Ukryty Raj 4/2; 02-757 Warszawa, a Klientem (“Nabywca”) na zamówienie i dostawę towarów (“Towary”).

Niniejsze Warunki mają pierwszeństwo przed wszelkimi innymi warunkami, chyba że Spółka i Nabywca wyraźnie uzgodnią inaczej na piśmie. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich transakcji sprzedaży Spółki i żadna zmiana niniejszych Warunków nie będzie obowiązywać, chyba że zostanie wyraźnie uzgodniona na piśmie i podpisana przez osobę reprezentującą Spółkę.

Nabywca przyjmuje do wiadomości, że nie może polegać na żadnym oświadczeniu lub obietnicy złożonym w imieniu Spółki, które nie są określone w Warunkach lub na piśmie i wyraźnie potwierdzone przez Spółkę.

Niniejsze Warunki nie stanowią oferty sprzedaży.

1. CENY I DOSTĘPNOŚĆ

1.1 Ceny podane w najnowszym cenniku Spółki, stanowią ceny netto i nie zawierają podatku VAT, mogą zostać zmienione przez Spółkę bez powiadomienia w dowolnym momencie przed przyjęciem zamówienia Kupującego przez Spółkę.

1.2 Cło i podatki będą naliczane według stawek obowiązujących w momencie wysyłki.

1.3 Realizacja zamówień będzie uzależniona od dostępności Towarów, a w przypadku gdy popyt z jakiegokolwiek powodu przewyższa podaż, Spółka może przydzielić towary swoim klientom według własnego uznania.

1.4 W przypadku, gdy Nabywca złożył zamówienie na produkt o określonym roczniku, a dostępna ilość produktu z tego rocznika nie jest wystarczająca do realizacji zamówienia, Spółka zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia lub do jego realizacji produktem o porównywalnym roczniku i wystawienia Nabywcy faktury na cenę obowiązującą dla rocznika zastępczego.

1.5 Spółka może odmówić przyjęcia zamówienia w przypadku, gdy jego akceptacja spowodowałaby przekroczenie przez Nabywcę uzgodnionego limitu kredytowego.

1.6 Żadne zobowiązanie umowne wiążące Spółkę nie powstanie, dopóki Spółka (a) nie prześle pisemnej akceptacji zamówienia, które może nastąpić pocztą elektroniczną, lub (b) nie wyśle Towarów.

2. DOSTAWA

2.1 Dostawy realizowane są w terminie 2 dni roboczych od chwili otrzymania zamówienia, chyba, że Nabywca oczekuje dostawy w późniejszym, wskazanym na zamówieniu, terminie. Dostawa zostanie zrealizowana przez Spółkę na adres wskazany przez Nabywcę i zgodny z adresem wskazanym w koncesji na handel alkoholem. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane dostawą zgodnie z niniejszą klauzulą, w tym między innymi za straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju spowodowane lub wynikające z opóźnionej dostawy.

3. RYZYKO I TYTUŁ DO TOWARÓW

3.1 Ryzyko związane z Towarem przechodzi na Nabywcę w momencie wydania Nabywcy Towaru.

3.2 Własność Towarów przechodzi na Nabywcę w momencie otrzymania przez Spółkę, pełnej zapłaty wszystkich kwot należnych jej od Nabywcy, niezależnie od tego, czy są one należne, czy nie, w odniesieniu do wszelkich Towarów lub usług dostarczonych przez Spółkę Nabywcy.

3.3 Do czasu przejścia własności na Nabywcę, Nabywca będzie utrzymywać Towary w należytym stanie oraz posiadać ubezpieczenie od wszelkiego ryzyka, w tym między innymi kradzieży i zniszczenia z jakiejkolwiek przyczyny. Dowód takiego ubezpieczenia zostanie dostarczony przez Nabywcę na żądanie

3.4 Nabywca może dokonać cesji wierzytelności wynikającej z Umowy zawartej pomiędzy Nabywcą a Spółką wynikających z zamówienia przez Nabywcę Towarów wyłącznie pod warunkiem, że cesja taka zostanie dokonana w normalnym toku działalności Nabywcy, po pełnej wartości rynkowej Towaru. Nabywca pozostaje zobowiązany do zapłaty należnej Spółce zapłaty. Dostawa Towarów realizowana będzie zgodnie z pierwotnymi ustaleniami z Nabywcą, tj. bezpośrednio do Nabywcy, chyba że inne zlecenie zostanie skierowane przez Nabywcę Spółce.

3.5 Nabywca zgadza się, że przed dokonaniem płatności, należnej lub nienależnej, za Towary będące w posiadaniu Nabywcy, Spółka będzie uprawniona do przeprowadzenia audytu pomieszczeń, w których mogą znajdować się Towary. Nabywca zobowiązany jest przechowywać Towary do czasu dokonania pełnej płatności w miejscach spełniających wymagania prawidłowego przechowywania produktów tego rodzaju.

4. SPRZEDAŻ LUB ZWROT

4.1 Towary pełnowartościowe i nie posiadające żadnych wad nie podlegają zwrotowi po dokonaniu dostawy, chyba że wyraźnie uzgodniono to na piśmie przez Spółkę lub zgodnie z klauzulą 6 niniejszych Warunków.

5. PRZECHOWYWANIE I EKSPONOWANIE PRODUKTÓW

5.1 Kupujący zobowiązuje się do przechowywania, a w stosownych przypadkach również eksponowania Towarów w warunkach odpowiednich dla zachowania jakości Towarów i ich wyglądu zewnętrznego.

5.2 Spółka nie ponosi odpowiedzialności (umownej, deliktowej, zaniedbania lub innej) za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez Nabywcę w przypadku, gdy Nabywca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej klauzuli.

6. ZGODNOŚĆ Z ZAMÓWIENIEM I REKLAMACJAMI

6.1 Po dostarczeniu Towaru obowiązkiem Nabywcy jest niezwłoczne sprawdzenie, czy fizyczna ilość dostarczonego Towaru odpowiada ilości wskazanej na dowodzie dostawy i czy dostarczony Towar nie jest uszkodzony. Z tytułu różnic ilościowych oraz wad Towaru, Spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec Nabywcy, chyba że Nabywca odnotował wszelkie takie różnice, brakujące Towary lub uszkodzenia na dowodzie dostawy lub odnotował je szczegółowo w wiadomości e-mail do Spółki w ciągu 48 godzin od dostawy. Wszelkie fizycznie uszkodzone Towary muszą zostać zachowane przez Nabywcę do kontroli w ciągu 4 tygodni przez Spółkę.

6.2 Reklamacje dotyczące spraw, o których mowa w punkcie 6.1, należy składać Spółce na piśmie nie później niż 48 godzin po dostarczeniu Towaru.

6.3 Spółka gwarantuje odpowiednią jakość Towarów w dniu dostawy oraz ich zgodność we wszystkich istotnych aspektach z wszelkimi pisemnymi specyfikacjami dostarczonymi przez Spółkę. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego punktu 6.3, wszelkie inne gwarancje i rękojmie (wyraźne lub dorozumiane) są wyłączone w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo (z zastrzeżeniem, że wyłączenie to nie ma zastosowania, jeśli Nabywca dokonuje zakupu poza prowadzeniem swojej działalności gospodarczej lub handlowej).

6.4 W przypadku, gdy Nabywca zgłosi reklamację w odniesieniu do jakości zawartości Towarów lub w związku z gwarancją udzieloną w punkcie 6.3, Nabywca powiadomi Spółkę i, niezależnie od punktu 6.5, Spółka ponosi odpowiedzialność wobec Nabywcy tylko wtedy, gdy minimum dwie trzecie zawartości butelki i oryginalnego korka jest zwracane Spółce w ciągu 7 dni od powzięcia przez Nabywcę informacji o problemie jakościowym.

6.5 W przypadku, gdy Spółka jest przekonana, że roszczenia dotyczące kwestii określonych w punktach 6.1 i 6.4 są prawidłowe, Spółka (według własnego uznania) wymieni dane Towary lub zwróci wszelkie kwoty zapłacone przez Nabywcę w odniesieniu do danych Towarów. Spółka, z zastrzeżeniem punktu 6.6, nie ponoszą żadnej dalszej odpowiedzialności (umownej, deliktowej, zaniedbania lub innej) wobec Nabywcy w tym zakresie.

6.6 Odpowiedzialność Spółki nie jest ograniczona ani wyłączona w przypadku śmierci lub obrażenia ciała spowodowanych zaniedbaniem lub oszustwem lub świadomym wprowadzeniem w błąd przez Spółkę.

6.7 Z zastrzeżeniem punktu 6.6, Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu zobowiązań umownych, czynu niedozwolonego, zaniedbania, naruszenia obowiązku ustawowego lub w inny sposób za jakiekolwiek pośrednie, wynikowe lub szczególne straty (w tym, bez ograniczeń, utratę działalności, utratę wartości firmy i utratę reputacji) lub utratę zysków Nabywcy.

6.8 Z wyjątkiem odpowiedzialności, o której mowa w punkcie 6.6 i odpowiedzialności za wadliwe produkty, całkowita odpowiedzialność Spółki w odniesieniu do jakiegokolwiek naruszenia postanowień Umowy, czynu niedozwolonego lub zaniechania wynikających z Umowy lub w związku z nią (“Nienależyte wykonanie umowy”) ograniczona jest do kwot zapłaconych lub należnych Spółce przez Nabywcę w odniesieniu do ilości Towarów, których dotyczy Nienależyte wykonanie Umowy.

7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA :

7.1 Nabywca wyraźnie uznaje wyłączne prawa Spółki do wszystkich zarejestrowanych i niezarejestrowanych znaków towarowych będących własnością Spółki (“Znaki Towarowe”) oraz do wszystkich nazw handlowych, znaków towarowych, nazw domen, wartości firmy i prawa do dochodzenia roszczeń Spółki za podszywanie się, praw autorskich, praw do baz danych, praw do wzorów i innych praw własności intelektualnej, zarejestrowanych lub niezarejestrowanych należących do Spółki (łącznie jako: “Prawa własności intelektualnej Spółki”).

7.2 Prawa własności intelektualnej Spółki są własnością Spółki i nie mogą być wykorzystywane przez Nabywcę bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

7.3 Nabywca nie będzie czynił, powodował ani zezwalał na jakiekolwiek działanie, które mogłoby pogorszyć, zaszkodzić reputacji lub wartości firmy związanej ze Spółką lub Znakami Towarowymi, co wpłynie lub może negatywnie wpłynąć na wartość lub ważność Znaków Towarowych, które mogą zagrozić wartości Znaków Towarowych lub które mogą zagrozić lub unieważnić jakąkolwiek rejestrację lub złożony wniosek o rejestrację Znaków Towarowych lub Spółki tytuł własności do Znaków towarowych Spółki.

7.4 Nabywca nie rości sobie prawa własności do Znaków Towarowych ani nie ma prawa do rejestracji Znaków Towarowych ani żadnego innego znaku towarowego, który w opinii Spółki jest identyczny lub łudząco podobny do Znaków Towarowych Spółki lub który stanowi ich tłumaczenie na język polski.

7.5 Nabywca nie ma prawa do rejestracji ani korzystania z żadnej nazwy domeny, nie będzie kupował ani sprzedawał żadnych słów kluczowych lub hiperłączy składających się ze Znaku Towarowego lub jakiegokolwiek innego znaku BevWorks Sp. z o.o., które w opinii Spółki są identyczne lub łudząco podobne do Znaku Towarowego Spółki, chyba że za uprzednią pisemną zgodą Spółki i wyłącznie w celu sprzedaży Towarów zgodnie z Umową i niniejszymi Warunkami.

7.6 Nabywca nie będzie korzystał ze Znaków Towarowych ani Praw Własności Intelektualnej Spółki na żadnym portalu społecznościowym w innym celu niż sprzedaż Towarów zgodnie z Umową i niniejszymi Warunkami oraz wyłącznie za pomocą zdjęć i wizualizacji Towarów dostarczonych przez Spółkę na żądanie Nabywcy.

8. SIŁA WYŻSZA

8.1 Za siłę wyższą należy rozumieć wszystkie zdarzenia pozostające poza uzasadnioną kontrolą Spółki, w tym między innymi awarie maszyn produkcyjnych, pożar, wojnę, zamieszki, niepokoje społeczne, strajk lokalny lub krajowy, brakujące, wadliwe lub opóźnione dostawy od poddostawców, złe zbiory, brak siły roboczej i / lub paliwa, ograniczenie handlu lub waluty, interwencję rządową itp. (dalej jako „Siła wyższa”). Spółka nie jest zobowiązana do powiadomienia Nabywcy o wystąpieniu okoliczności siły wyższej.

8.2 Jeżeli wykonanie zobowiązań Spółki zostanie opóźnione lub utrudnione z powodu okoliczności stanowiących Siłę wyższą, wykonanie zobowiązań przez Spółkę zobowiązań zostanie zawieszone na tak długo, jak długo okoliczności te będą trwały. Termin realizacji Umowy przez Spółkę zostanie przedłużony o czas występowania Siły wyższej. Jeżeli zaś wykonanie zobowiązań Spółki stanie się nieopłacalne lub niemożliwe z powodu okoliczności stanowiących Siłę wyższą, Umowa zostanie rozwiązana, a Spółka i Nabywca podejmą kroki celem przywrócenia sytuacji Spółki oraz Nabywcy sprzed zawarcia Umowy.

8.3 Jeżeli okoliczności powodujące powstanie siły wyższej utrzymują się przez okres co najmniej sześciu miesięcy, wówczas Spółka lub Nabywca mogą rozwiązać Umowę bez ponoszenia odpowiedzialności wobec drugiej strony.

9. PŁATNOŚĆ

9.1 Płatność jest wymagalna z terminem na fakturze, chyba że uzgodniono inaczej. Bez uszczerbku dla innych praw i środków zaradczych, Spółka zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw i zawieszenia dalszych dostaw w przypadku opóźnienia płatności przez okres dłuższy niż 5 dni od dnia terminu płatności faktury. W przypadku, gdy Nabywca zalegać będzie z płatnością przez okres dłuższy niż 15 dni od dnia terminu płatności faktury, Spółka może anulować kolejne złożone ale niezrealizowane przez Nabywcę zamówienie.

10. EKSPORT POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ /EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

10.1 Nabywca nie będzie eksportował Towarów, bezpośrednio lub pośrednio, poza strefę Unii Europejskiej lub do krajów nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

10.2 Nabywca zobowiązuje się również zapewnić, by jego klienci nie eksportowali Towarów, bezpośrednio lub pośrednio poza strefę Unii Europejskiej lub do krajów nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

10.3 W przypadku eksportowania przez Nabywcę Towarów, bezpośrednio lub pośrednio, poza strefę Unii Europejskiej lub do krajów nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Spółka może zawiesić dostawy do Nabywcy oraz dochodzić od Nabywcy na drodze sądowej odszkodowania naruszenie powyższego zakazu.

10.4 Zamówienia przeznaczone do eksportu poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy muszą określać ilości, kraj przeznaczenia i nazwę odbiorcy. Spółka ma prawo odrzucić takie zamówienie.

11. PREZENTACJA I PAKOWANIE TOWARÓW

11.1 Wszystkie zapakowane Towary zakupione od Spółki w celu: (a) odsprzedaży, handlu lub użytku promocyjnego muszą być odsprzedawane lub używane przez Nabywcę tylko w takim stanie, w jakim zostały sprzedane przez Spółkę lub w takim stanie, jaki zostanie określony przez Spółkę, a w szczególności wszystkie butelki, pojemniki, etykiety, kapsułki, korki i inne opakowania muszą pozostać nienaruszone i nie mogą być w żaden sposób modyfikowane, dodawane, zmieniane lub posiadać jakiekolwiek ślad ingerencji; (b) konsumpcji w koncesjonowanych lokalach gastronomicznych będą prezentowane w opakowaniu w jakim zostały one sprzedane przez Spółkę lub w takiej formie, jaka zostanie określona przez Spółkę.

11.2 Nabywca nie może odsprzedać Towarów lub innych produktów Spółki, niezależnie od tego, czy zostały zakupione od Spółki, czy nie, jeśli kod kreskowy na butelce został usunięty lub uszkodzony lub w inny sposób stał się nieczytelny przez Nabywcę lub jakąkolwiek inną osobę trzecią.

12. POUFNOŚĆ

12.1 Każda ze stron Umowy zobowiązana jest zachować w ścisłej poufności wszystkie informację dotyczące działalności i spraw drugiej strony uzyskanych od drugiej strony Umowy na podstawie Umowy lub w ramach jej zawierania lub negocjowania. Informacje te wykorzystane zostaną przez drugą stronę wyłącznie do realizacji celów Umowy i mogą być ujawnione tylko osobom zarządzającym stroną Umowy i pracownikom, którym ujawnienie jest uzasadnione koniecznością realizacji celów Umowy i takim zakresie, w jakim jest to niezbędne.

12.2 Zobowiązania określone w punkcie 12.1 powyżej pozostają w mocy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy przez okres 1 roku od takiego rozwiązania lub wygaśnięcia. Obowiązek ten nie ma zastosowania do informacji, które: (a) są powszechnie znane; (b) strona uzyskała jeszcze przed ujawnieniem informacji; (c) strona może ujawnić za zgodą drugiej strony Umowy; (d) ujawnienia wymagają obowiązujące przepisy prawa.

13. POSZANOWANIE PRZEPISÓW PRAWA

13.1 Nabywca zobowiązany jest w swojej działalności do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa, regulacji oraz konwencji krajowych i międzynarodowych, a także do stosowania najlepszych praktykach, w szczególności w zakresie standardów pracy i odpowiedzialności społecznej, ochrony środowiska oraz etyki i uczciwości w biznesie.

13.2 Nabywca zobowiązany jest do poszanowania zasad określonych w Konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych, Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz Zasadach Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczących równouprawnienia kobiet, a także zobowiązany jest zapewnić że w czasie wykonywania Umowy zawartej ze Spółka Nabywca będzie postępował w sposób pełnego poszanowania powyższych regulacji.

13.3 Nabywca zobowiązany jest do pełnego respektowania prawa pracy oraz innych przepisów mających zastosowanie do zawartych z pracownikami oraz osobami zatrudnionymi na cywilnoprawnej podstawie prawnej umów. Nabywca zobowiązany jest dokonywać wszystkich wymaganych przepisami prawa zgłoszeń, a tym samym przeciwdziałać nielegalnemu zatrudnianiu.

13.4 Nabywca zobowiązany jest nie zatrudniać na żadnej podstawie prawnej osób poniżej 18 roku życia, a jeśli w ustawodawstwie kraju Nabywcy obwiązuje wyższy wiek dopuszczenia do pracy dzieci lub ukończenia obowiązkowej edukacji niż 18 lat, Nabywca zobowiązany jest nie zatrudniać na żadnej podstawie prawnej osób poniżej tego wieku.

13.5 Nabywca zobowiązany jest powstrzymać się przed jakimkolwiek nielegalnym zatrudnieniu w ramach swojej działalności, a w szczególności zobowiązany jest nie dopuszczać do pracy przymusowej lub nie uczestniczyć w handlu ludźmi. Nabywca zobowiązany jest tym samym nie dopuszczać do jakichkolwiek procederów zatrzymywania dokumentów tożsamości, pozwoleń na pracę, wymagania składania jakichkolwiek kaucji czy stosowania innych środków przymusu w stosunku do pracowników oraz osób zatrudnionych przez Nabywcę na jakiejkolwiek podstawie.

13.6 Nabywca zobowiązany jest zapewnić, że wszystkie osoby zatrudnione przez Nabywcę na jakiejkolwiek podstawie prawnej mają prawo do swobodnego podjęcia lub zakończenia zatrudnienia. Nabywca zobowiązany jest do poszanowania prawa do swobodnego przemieszczania się pracowników.

13.7 Nabywca zobowiązany jest traktować i postępować ze wszystkimi pracownikami oraz osobami zatrudnionymi na jakiejkolwiek innej podstawie prawnej z należytym szacunkiem i poszanowanie godności. Nabywca zobowiązany jest powstrzymać się od wszelkich zachowań i praktykach związanych z karami cielesnym, molestowaniem fizycznych, seksualnym, werbalnym, psychologicznym, nadużyć wszelkiego rodzaju oraz zobowiązany jest niestosować w swojej działalności mobbingu.

13.8 Nabywca zobowiązany jest do równego i sprawiedliwego traktowania wszystkich zatrudnionych osób niezależnie od podstawy prawnej tego zatrudnienia. Nabywca zobowiązany jest powstrzymać się przed jakąkolwiek formą dyskryminacji zatrudnionych osób, w szczególności w zakresie wynagrodzeń, zatrudnienia dostępu do szkoleń, awansów, ochrony macierzyństwa lub zwolnień ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, przynależność polityczną, członkostwo w związkach zawodowych, narodowość, tożsamość płciową, pochodzenie lub przynależność społeczną.

13.9 Nabywca zobowiązany jest do wypłacania wynagrodzenia swoim pracownikom oraz osobom zatrudnionym na jakiejkolwiek podstawie prawnej terminowo oraz regulacje, nie rzadziej niż raz w miesiącu, wynagradzać pracowników za godziny nadliczbowe według właściwej przepisami dla nich stawki oraz spełniać wszystkie wymagane prawem świadczenia pracownicze. Nabywca zobowiązany jest zapewnić wynagrodzenie swoich pracowników oraz innych osób zatrudnionych na jakiejkolwiek innej podstawie prawnej nie mniejsze niż wynagrodzenie minimalne.

13.10 Nabywca zobowiązany jest w stosunku do swoich pracowników oraz osób zatrudnionych na jakiejkolwiek podstawie prawnej przestrzegać przepisów prawa i regulacji dotyczących godzin pracy oraz dni wolnych od pracy.

13.11 Nabywca zobowiązany jest do poszanowania i uznania prawa pracowników do prowadzenia negocjacji zbiorowych oraz do tworzenia lub wstępowania do wyrach organizacji pracowniczych. Nabywca zobowiązuje się nie stosować w stosunku do powyższych pracowników żadnych sankcji, dyskryminacji czy nękania.

13.12 Nabywca zobowiązany jest zapewnić swoim pracownikom oraz osobom zatrudnionym na jakiejkolwiek podstawie prawnej bezpieczne i zdrowe środowisko pracy.

14. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I WAŻNOŚĆ; ZRZECZENIE SIĘ

14.1 Niniejsze Ogólne Warunku Sprzedaży oraz każda Umowa zawarta pomiędzy Stronami podlegają prawu polskiemu.

14.2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży oraz w każdej z umów zawartych pomiędzy Stronami zastosowanie znajda ogólne przepisy prawa polskiego.

14.3 Zrzeczenie się przez którąkolwiek ze stron prawa do dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania w związku z naruszeniem lub niewykonaniem Umowy przez drugą stronę nie może być poczytywane za zrzeczenie się innych roszczeń wynikających z niewykonania lub naruszenia Umowy. Zrzeczenie takie nie wpłynie na wykonanie warunków Umowy.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15.1 Strony oświadczają, iż jeśli którekolwiek z postanowień Umowy uznane zostanie za nieważne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy.

15.2 Wszelka korespondencja oraz zawiadomienia związane z zawartą pomiędzy stronami Umową odbywać się będzie w formie pisemnej zaadresowanej do drugiej strony za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez obydwie strony adres e-mail, dla BevWorks office@bevworks.pl lub pisemnie na adres pocztowy miejsca zarejestrowanej strony.

15.3 Strony oświadczają, że żaden przedmiot Umowy zawartej pomiędzy Stronami nie stanowi przedmiotu prawa lub roszczenia osoby trzeciej i jest wolny od jakichkolwiek obciążeń.